Presentation Genome : ถอดรหัสพันธุกรรมจีโนม

February 20, 2014
 

รายละเอียดงาน

งานส่วน VDO Present นี้จะเป็นส่วน Intro แนะนำและให้ความรู้ในเบื่องต้นเกียวกับ cell เพื่อเป็นการเกริ่นนำเรื่อง ก่อนเข้าเรื่องของการเปิดเผยการคนคว้าวิจัยของนักวิทยาศาสตร์ในเรื่อง ของสาหร่ายสไปรูทีน่า

โดยในตัวนำเรื่องก็จะกล่าวถึงเรื่องพื้นฐานของ เซล , ดีเอนเอ และโครโมโซมว่ามีลักษณะอย่างไร ประกอบด้วยอะไรบ้าง มีความยาว ประมาณ 4 นาที แต่ตอนใช้งานจะแยก clip vdo ออกเป็นส่วนๆ ใส่ใน powerpoint ใช้เป้นภาพประกอบการบรรยายอีกทีหนึ่ง

เครกิต

โมโมทาโร่

screehshot : 

ความคิดเห็น

No comments

Leave a Reply